منتخب کاربران
اعداد و تجرّد

اعداد و تجرّد

معانی مختلف کلمه مجرد زمانی که مدلی طراحی می شود شخص باید سعی کند تا حد امکان از در نظر گرفتن ویژگی های اشیاء درگیر…

9
جدیدترین ها
اعداد و تجرّد

اعداد و تجرّد

معانی مختلف کلمه مجرد زمانی که مدلی طراحی می شود شخص باید سعی کند تا حد امکان از در نظر گرفتن ویژگی های اشیاء درگیر…

9